Vedtægter

Vendsyssel Mavedanserforening

Vedtægter – marts 2016

§1 Foreningens navn
Vendsyssel Mavedanserforening
Foreningen er hjemmehørende i Nordjylland og bosiddende i Aalborg Kommune

§2 Formål
At fremme danseglæden gennem mavedans og selskabeligt samvær, formidling af gæstelærere, samt danne økonomisk grundlag for indkøb af rekvisitter og kostumer. Alle medlemmer, der har lyst til selv at planlægge arrangementer, har ret til at søge foreningen om støtte hertil. Støtte kan både være arbejdskraft og penge til f.eks. undervisere, lokaler, forplejning m.m.

§3 Medlemsskab
Enhver kan optages som medlem af foreningen

§4 Kontingent
Ved optagelse i foreningen betales kontingent for indeværende kalenderår, gældende fra første hele kvartal.
Derefter fra januar til januar.
Bestyrelsen fastsætter kontingentets størrelse.

§5 Udmeldelse
Medlemmer kan udmelde sig skriftligt af foreningen uden tilbagebetaling af kontingent. Dog medfører manglende kontingentbetaling en uge efter generalforsamlinen automatisk udmeldelse.

§6 Valg af formand
Stk. 1: Formanden vælges for 2 år ad gangen i lige årstal
Stk. 2: Bestyrelsen skal forud for hvert formandsvalg tilkendegive, om den foreslår den siddende formand genvalgt, eller om bestyrelsen opstiller andre kandidater.
Stk. 3: Ethvert medlem er berettiget til at opstille sig som kandidat til formandsposten.

§7 Valg af kasserer
Stk. 1: Kassereren vælges for 2 år ad gangen i ulige årstal.
Stk. 2: Bestyrelsen skal forud for hvert kasserervalg tilkendegive, om den foreslår den siddende kasserer genvalgt, eller om bestyrelsen opstiller andre kandidater.
Stk. 3: Ethvert medlem er berettiget til at opstille sig som kandidat til kassererposten.

§ 8. Valg af bestyrelse
Stk. 1: Bestyrelsen vælges blandt foreningens medlemmer på den ordinære generalforsamling, blandt kandidater der opstilles efter samme regler som ved formandsvalg.
Stk. 2: Bestyrelsen består af:
Formand – vælges i lige år
Kasserer – vælges i ulige år
1. bestyrelsesmedlem – vælges i lige år
2. bestyrelsesmedlem – vælges i lige år
3. bestyrelsesmedlem – vælges i ulige år
Bilagskontrollant – vælges i ulige år

Alle medlemmer af bestyrelsen vælges for en 2-årig periode. Er man nødt til at træde ud af bestyrelsen i utide, vil de andre bestyrelsesmedlemmer dække posten indtil kommende generalforsamling

§9 Bestyrelsen
Stk. 1: Bestyrelsen repræsenterer foreningen udadtil og kan forpligte denne. Den leder foreningens indre anliggende.
Stk. 2: Den indkalder til generalforsamling.
Stk. 3: Bestyrelsen afholder de møder, som efter skøn er nødvendige.
Stk. 4: Bestyrelsens beslutninger tages ved simpel stemmeflertal.

§10 Generalforsamling
Stk. 1: Ordinær generalforsamling afholdes hvert år. Det nærmere tidspunkt fastsættes af bestyrelsen. Dog skal tidspunktet bekendtgøres skriftligt til foreningens medlemmer senest 3 uger før den fastsatte dato.
Stk. 2: Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes af denne, når begæring desangående fremsættes skriftligt af mindst 25 % af foreningens medlemmer eller 50 % af bestyrelsen.
Stk. 3: Vedtægtsændringsprocedure: Forandring af vedtægterne kan vedtages med 2/3 af de tilstedeværende stemmeberettigede på den årlige generalforsamling.

§11 Dagsorden
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Valg af stemmeudvalg
4. Godkendelse af dagsorden
5. Formandens beretning
6. Forelæggelse af regnskab og budget
7. Indkommende forslag
8. Valg til bestyrelsen
9. Valg af bilagskontrollant
10. Uddeling af årets Kamullapris
11. Eventuelt

§12 Afgørelser
Alle afgørelser på generalforsamlingen træffes ved almindelig stemmeflerhed. Ved stemmelighed bortfalder forslaget. Ved personvalg kræves skriftlig afstemning såfremt mere end 1 kandidat opstiller. Såfremt 1 medlem kræver det, skal afstemninger om forslag være skriftlige.

§13 Opløsning af foreningen
Stk. 1: Forslag til opløsning af foreningen skal fremsættes på ordinær generalforsamling eller en ekstraordinær generalforsamling af en enstemmig bestyrelse eller 50 % af medlemmerne.
Stk. 2: Bestyrelsen skal senest 14 dage efter forslagets fremsættelse indkalde til ekstraordinær generalforsamling, der som eneste punkt på dagsordenen har foreningens opløsning.
Stk. 3: Endelig beslutning om foreningens opløsning kan af denne ekstraordinære generalforsamling besluttes med 75 % simpelt stemmefjertal blandt de fremmødte stemmeberettigede medlemmer. Brevstemmer accepteres, hvis man er forhindret i at møde op.
Stk. 4: Ved opløsning af foreningen tilbagebetales kontingent for indeværende år og foreningens aktiver bruges til at fremme foreningens formål jvf. §2.

§14 Kamullaprisen
Stk. 1: Kamullaprisen gives til aktive sjæle, der har givet et ekstra nap med eller på anden vis gjort noget ekstraordinært for foreningens arbejde i det daglige eller til enkelte begivenheder. Kan gives til alle: Medlemmer, ikke-medlemmer, suppleanter og bestyrelse. Bestyrelsen kan ikke modtage prisen for regulært bestyrelsesarbejde.
Stk. 2: Kamullaprisen uddeles til den årlige generalforsamling.Kandidater meldes til generalforsamlingen.
Stk. 3: Indstillinger til Kamullaprisen modtages af bestyrelsen inden generalforsamlingens start. Bestyrelsen vil hvis muligt opstille en kandidat. Vurderer bestyrelsen, at der ikke er en værdig modtager, vil de ikke opstille en kandidat. Medlemmer er stadig velkomne til at opstille kandidater.
Stk. 4: Hvis der er flere kandidater til prisen, findes modtageren ved afstemning/stemmeflertal.